Snelle Levering

en makkelijke retounering

Veilig Winkelen

snelle afwikkeling

Telefonische ondersteuning

0487 573238

Welkom in onze webwinkel

Algemene Leveringsvoorwaarden Dalocom IT en Satelliet

Algemene Leveringsvoorwaarden De Webwinkel


Artikel 1: Algemene Voorwaarden, aanbieding en overeenkomst

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding / offerte, door ons gesloten overeenkomst en verrichtte diensten of anderszins waarop De Webwinkel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Schriftelijk overeengekomen afwijkingen gelden niet voor volgende overeenkomsten tenzij anders blijkt. Onder ons wordt verstaan Dalocom gevestigd te Heerewaarden handelend onder de naam dalocom.nl.
 • De door De Webwinkel gemaakte aanbiedingen waaronder te verstaan offertes, prijsopgave, prijslijsten brochures etc. zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, tenzij de offerte een geldigheidstermijn vermeldt. Herroeping is zelfs mogelijk na aanvaarding door opdrachtgever, maar zal onverwijld dienen te geschieden.
  De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswegen worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
 • De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De opdrachtgever met wie eenmaal op basis van deze voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen partijen.

Artikel 2: Prijs en betaling

 • Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de gemaakte betalingsafspraken of overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities zonder aftrek van kortingen of verrekening. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever vóór aflevering betalen.
 • Alle prijsverhogende omstandigheden welke zich hebben voorgedaan na het sluiten van de overeenkomst mogen worden doorberekend. De opdrachtgever heeft gedurende één week na kennisname van de prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.
 • Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd. Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de opdrachtgever.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Indien opdrachtgever van mening is dat een factuur niet correct of niet geheel correct is, zal zij dit binnen 5 dagen moeten melden, schriftelijk en gemotiveerd, anders is zij gehouden het gehele bedrag binnen de betalingstermijn te voldoen.
 • Indien het factuurbedrag ten dage de opeisbaarheid niet volledig is betaald en er heeft geen melding plaatsgevonden zoals beschreven in art. 2.5, zal opdrachtgever in verzuim zijn door het enkel verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. De Webwinkel is alsdan gerechtigd zonder enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de Webwinkel toekomende rechten, als vermeld in deze algemene voorwaarden, onverlet blijven.
 • Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en worden alle overige vorderingen van ons opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in. De Webwinkel is gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente bij opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.
 • In geval van wanbetaling is opdrachtgever gehouden aan De Webwinkel te vergoeden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke zij dient te maken ter incassering van de openstaande bedragen, daaronder begrepen declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte, waarbij de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van 250 Euro. Ten laste van opdrachtgever komen ook de kosten van faillissementsaanvraag, alsmede opslagkosten ingeval van opschorting van levering.
 • Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan De Webwinkel nadere zekerheid verlangen. Zolang die zekerheid door opdrachtgever niet wordt gesteld kan zij de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding. De Webwinkel is gerechtigd bestellingen niet te honoreren wegens overschrijding van kredietlimieten, of omdat ongebruikelijk grote aantallen producten worden besteld of onredelijke levertijden worden verlangd of omdat naar oordeel van De Webwinkel het betalingsgedrag van de opdrachtgever hiertoe aanleiding toe geeft.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan De Webwinkel verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen, welke De Webwinkel aan hem verschuldigd mocht zijn.
 • Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 3: Leveringen

 • Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle door De Webwinkel genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan De Webwinkel bekend waren. De enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt De Webwinkel niet in verzuim. Wij kunnen slechts in verzuim geraken indien de opdrachtgever ons in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn gunt om alsnog te leveren. Indien binnen die termijn niet wordt geleverd heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er enig recht op schadevergoeding bestaat.
 • De Webwinkel is gerechtigd de verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, zolang de opdrachtgever jegens De Webwinkel niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 • Het is De Webwinkel toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is De Webwinkel bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Tenzij anders wordt afgesproken zal de aflevering plaatsvinden op de begane grond. Extra kosten die samenhangen met de levering zijn voor rekening van opdrachtgever.
 • De Webwinkel levert goederen, die indien dit vereist is, zijn gekeurd voor gebruik in Nederland. Wanneer goederen buiten Nederland gebruikt worden dient koper zich ervan te overtuigen dat deze aan eventuele afwijkende technische eisen en normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt voldoen.
 • Indien door De Webwinkel een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
 • De Webwinkel is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken. Indien De Webwinkel van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de goederen in ontvangst heeft genomen.

Artikel 4: Aflevering en risico

 • Levering van zaken geschiedt ex works (conf. Incoterms 2000), indien van toepassing verpakt in dozen en zijn exclusief kosten voor installatie, begeleiding, service of support. De Webwinkel heeft het recht in gedeelten te leveren.
 • Wanneer De Webwinkel franco levert gebeurt dit als extraservice en kunnen hier geen rechten aan worden ontleent voor toekomstige leveringen. Tevens blijft de verantwoording voor de zending en goederen onverlet bij de koper.
 • Het risico van de door De Webwinkel aan opdrachtgever respectievelijk bij opdrachtgever te leveren of te plaatsen zaken, gaat over op opdrachtgever op het moment dat de zaken het bedrijfspand/magazijn waar de zaken zijn opgeslagen, hebben verlaten. Indien De Webwinkel op verzoek van opdrachtgever het transport heeft verzorgd en opdrachtgever constateert transportschade, zal dit door opdrachtgever op de vrachtbrief dienen te worden aangetekend, daar deze anders niet voor haar rekening kan komen.
 • De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met hetgeen overeengekomen;
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 14m dagen na aflevering schriftelijk aan De Webwinkel te melden. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan De Webwinkel.
 • Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan De Webwinkel worden geretourneerd.

Artikel 5: Garantie

 • Zaken ten aanzien waarvan aanspraak wordt gemaakt op garantie dienen met originele verpakking en in originele staat te worden geretourneerd.
 • De garantie geldt niet voor restant- en opruimingspartijen en voor verbruikszaken.
 • De opdrachtgever heeft het recht op de garanties verstrekt door de desbetreffende toeleveranciers van De Webwinkel. Desgevraagd zal De Webwinkel zich inspannen de betreffende garantiebepaling te doen toekomen aan opdrachtgever. Eventuele garantieverplichtingen van De Webwinkel gaan niet verder dan de garantieaanspraken die De Webwinkel jegens haar toeleveranciers op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken.
 • De apparatuur, niet betrokken van een toeleverancier, wordt gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat De Webwinkel voor haar rekening naar beste vermogen de fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van De Webwinkel.
 • De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling, gebreken aan zaken die het gevolg zijn van slijtage, ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid en enig na de oplevering schade veroorzakend evenement of aangebrachte verandering De garantie geldt evenmin als de verzegeling is verbroken of door derden (reparatie) werkzaamheden zijn verricht.
 • Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantieverplichting zal door De Webwinkel bij opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen de dan geldende uurtarieven en materiaalkosten.
 • Reclames dienen binnen vijf werkdagen na levering te worden gemeld bij De Webwinkel, waarna de reclame conform de dan geldende RMA-procedure wordt afgehandeld. Een kopie van de RMA procedure kan op verzoek worden verstrekt.
 • Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is De Webwinkel aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 6. (Aansprakelijkheid).
 • Een terecht beroep op garantie verplicht ons tot reparatie. Indien dat naar ons oordeel niet mogelijk is heeft de opdrachtgever uitsluitend het recht om te kiezen voor (her)levering van dezelfde of soortgelijke wél deugdelijke zaken, dan wel creditering van de koopprijs. Indien herlevering niet (eenvoudig) mogelijk is behouden wij ons het recht voor zonder meer te crediteren. Wij behoeven niet aan onze garantieverplichting te voldoen indien de opdrachtgever met zijn (betaling)verplichtingen in verzuim is.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van leveranciers; vrijwaring

 • De Webwinkel aanvaardt een verplichtingen tot schadevergoeding uitsluitend voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 • De aansprakelijkheid uit hoofde van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is (in eerste instantie) beperkt tot de garantieverplichtingen die De Webwinkel op zich genomen heeft.
 • De Webwinkel is (verder) slechts aansprakelijk voor schade door tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst indien en voor zover deze is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van directie of eigen werknemers van De Webwinkel.
 • Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
 • Indien De Webwinkel aansprakelijk is, is de te betalen schadevergoeding gelimiteerd tot de factuurwaarde van de activiteiten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt. In het geval de schade door een verzekering is gedekt is de aansprakelijkheid van De Webwinkel beperkt tot het onder de betreffende verzekering voor dat geval uit te keren bedrag.
 • Iedere vordering tegen De Webwinkel vervalt één jaar na het ontstaan ervan.
 • De opdrachtgever vrijwaart De Webwinkel voor alle aanspraken van derden (wegens productaansprakelijkheid) als gevolg van een gebrekkig door ons aan de opdrachtgever geleverd product, tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van De Webwinkel is te wijten. Voorts vrijwaart de opdrachtgever De Webwinkel voor alle overige aanspraken van derden, zoals met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Alle personen die bij de uitvoering van een overeenkomst zijn ingeschakeld kunnen een beroep op deze algemene voorwaarden doen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 • Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van De Webwinkel of van haar toeleverancier, totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2, volledig zijn voldaan. Eerst na volledige betaling van de hier bedoelde vorderingen vindt de eigendomsoverdracht plaats van zaken. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen prijzen tijdig en volledig betaalt.
 • Indien en voorzover door De Webwinkel geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen, waarvoor zij de eigendom van de geleverde zaken hebben voorbehouden, zijn zij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de zaken terug te nemen, waartoe zij, voorzover nodig, reeds nu vooralsnog onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd worden.
 • Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt De Webwinkel zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die De Webwinkel uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door De Webwinkel geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor De Webwinkel haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
 • Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is De Webwinkel gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 • Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht De Webwinkel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 • De koper verplicht zich op eerste verzoek van De Webwinkel:
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  • alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan De Webwinkel op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  • de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door De Webwinkel geleverde zaken te verpanden aan De Webwinkel op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van De Webwinkel;
  • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die De Webwinkel ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 8: Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan De Webwinkel zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van De Webwinkel wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van De Webwinkel; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor de totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan De Webwinkel afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 • De Webwinkel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat De Webwinkel haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van De Webwinkel opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Webwinkel niet mogelijk is langer duurt dan negentig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst door schriftelijke ontbinden te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien De Webwinkel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 9: Beëindiging

 • De vorderingen van De Webwinkel op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan De Webwinkel omstandigheden ter kennis komen die De Webwinkel goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien De Webwinkel de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is De Webwinkel bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van De Webwinkel schadevergoeding te vorderen.
 • De Webwinkel zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 • De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien De Webwinkel zich in staat van faillissement of surséance van betaling bevindt. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wil beëindigen om andere redenen, heeft De Webwinkel het recht de consequenties van de tussentijds beëindigde overeenkomst of geannuleerde order in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 • Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan De Webwinkel zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is De Webwinkel bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10: Vertrouwelijke informatie

 • Alle door een van partijen aan de andere partij verstrekte informatie, waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal van deze informatie slechts gebruikmaken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 • De Webwinkel verbindt zichzelf de van haar redelijkerwijs te vergen maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren van door haar of haar medewerkers te ontvangen vertrouwelijke informatie.

Artikel 11: Algemeen / niet overnemen mensen

 • Geen der partijen zal zonder toestemming van de andere partij gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan medewerkers van de ander partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

 • De Webwinkel verbindt zichzelf de van haar redelijkerwijs te vergen maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren van door haar of haar medewerkers te ontvangen vertrouwelijke informatie.
 • De tussen De Webwinkel en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 • De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.